PROCEDIMENTS I MATERIALS

ESCALES COMUNITÀRIES I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES (ARQUITECTURA UNIVERSAL)

Pintura parets i sostres:

Raspallat manual de tota la superfície a tractar i aplicació de fixador per tal d’aconseguir una perfecta adhesió de la nova pintura.
Aplicació de pintura plàstica per a interiors, a dues mans d’acabat.
S’inclou la reparació de fissures i cops en paraments horitzontals i verticals i actuació de paleta.

Pintura: marcs, portes, finestres, baranes, ascensors...:

Escatat de marcs i portes i condicionat dels mateixos.
Aplicació de pintura sintètica d’un color similar al de les portes o vernís, segons fos el cas, a dues mans d’acabat.

Paviment:

Es pot canviar el paviment de l’entrada o de la porteria per peces de Terratzo, Marbre,...

Construcció de rampes:

Per tal de suprimir les barreres arquitectòniques i fer els espais accessibles a tots els veïns es poden construir rampes segons les necessitats de cada client.

Tornar a Procediments