PROCEDIMENTS I MATERIALS

NAUS INDUSTRIALS/LOCALS/PÀRQUINGS/VIVENDES

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7


Naus industrials/locals/pàrquings/vivendes

Pintura parets i sostres:

Rascat manual de tota la superfície a tractar i aplicació de fixador per tal d’aconseguir una perfecta adhesió de la nova pintura. Aplicació de pintura impermeable a dues mans d’acabat. S’inclou la reparació d’esquerdes i cops en paraments horitzontals i verticals i actuació de paleta.

Pintura: marcs, portes, finestres, persianes:

Escatat de marcs i portes i condicionat dels mateixos. Aplicació de pintura sintètica d’un color similar al de les portes o vernís, segons fos el cas, a dues mans d’acabat.

Paviment:

Es pot canviar el paviment per peces de Terratzo, Marbre,...

Espais adaptats:

Per tal de suprimir les barreres arquitectòniques i fer els espais accessibles a tothom es poden construir rampes segons les necessitats de cada client. Reforma de pisos o locals, incloent cuines i lavabos per adequar-los a cada necessitat.

Estructura sostres:

Sobretot a pàrquings i naus els sostres es fan malbé i cal descobrir les varilles de l’estructura per a reparar les faltes de secció degudes al rovell. Aquesta problemàtica es soluciona insertant noves varilles soldades a les antigues per a donar estabilitat i passivant l’avanç de l’òxid. Un cop reparades es torna a tapar, amb morter reparador, i finalment es pinta.

Tornar a Procediments