PROCEDIMENTS I MATERIALS

FAÇANES

Rehabilitació de façanes | Envans pluvials i aïllaments tèrmic/acústics

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13


Rehabilitació de façanes

Per aconseguir el millor resultat els nostres operaris estan sota formació continua, seguint les directrius dels fabricants líders en rehabilitació, i convertint-nos així en especialistes del sector.

Bastides:

Subministrament, muntatge i desmuntatge de bastides penjants o tubulars i malles de protecció segons normatives vigents. Disposem de bastides penjants (Tractel) elèctriques.
En planta baixa s’instal·la una visera de protecció que permet un accés correcte i segur al vestíbul de l’immoble.
En casos de treballs de difícil accés es poden fer de forma vertical.

Actuació als cantells:

Picat al perímetre dels cantells. Posterior sanejament de tota la superfície de les varilles dels caps de les bigues, mitjançant raspallat manual i l’aplicació d’anti-oxidant a totes les parts metàl·liques per tal de passivar el metall.
Reconstrucció del cantell forjat amb morter sense retracció, reparador de formigó.

Trencaigües:

Subministrament i col·locació de peces de remat perimetral amb goteró.
El doble goteró evita que es formin regalims de brutícia a les parets, ja que impedeix que l’aigua llisqui per la paret formant un goteró que caigui directament a terra.

Neteja/Reparació de Façana:

Reparació d’arrebossats de façana mitjançant el repicat de la superfície i el posterior arrebossat amb morter tradicional M-7,5.
La neteja de façanes pot ser hidrodinàmica i s’efectua amb una màquina Karcher de xorro d’aigua a pressió de 80 a 150 Kg/m2.
Un cop neta la façana, si el client ho vol es pot aplicar una imprimació anti-graffitti que impedeix que el porus del revestiment xucli l’spray del graffitti i així sigui molt més efectiva la neteja de pintades.

Reparació de baranes:

Substitució de tots els ancoratges dels cantells de forjat dels balcons per ancoratges d’acer inoxidable 3/16 i reposició de les parts deteriorades, incloent barres mestres i barrots.
Escatat i sanejament de les parts oxidades i aplicació de protector antioxidant. Aplicació d’esmalt sintètic per a exteriors a dues mans d’acabat.
En cas que les baranes estiguin en molt mal estat, es poden canviar per unes noves que donin un aspecte més modern a l’edifici.

Esquerdes:

Reparació d’esquerdes puntuals per mitjà de grapes de varilla REA de 8 mm de gruix cada 30 cm.
Posterior reconstrucció amb morter sense retracció i malla, per tal d’aconseguir una superfície uniforme.

Esquerdes sense tractar Esquerdes tractades

Pintura façana:

Neteja de la superfície a tractar i aplicació de fixador per tal d’aconseguir una perfecta adhesió de la nova pintura. Aplicació de pintura impermeabilitzant d’exteriors, a dues capes d’acabat. Color a triar per la comunitat.

Revestiment façana:

Moltes façanes que s’han de rehabilitar disposen d’un arrebossat de granulite que va posar el constructor de la finca. Si aquest arrebossat es troba en mal estat, presenta zones despreses, bufats (...), llavors convé extreure’l abans de pintar de nou o d’aplicar un nou revestiment per a evitar que s’acabi desprenent també el nou revestiment aplicat.
S’actua en aquests casos arrencant amb dissolvents especials el revestiment granulite de façana vertical, sota-balcons, cantells i demés elements decoratius per a una correcta adhesió del nou revestiment.
Aplicació revestiment de morter impermeabilitzant, aquest revestiment pot ser de diversos tipus, el més utilitzat és l’aplicat amb pistola i que confereix un acabat rugós a la façana.
No obstant, es pot arrebossar, directament, amb morter impermeabilitzant monocapa, estucat de calç o, simplement, aplicar pintura impermeabilitzant especial per a façanes.

Tornar a Procediments | Envans pluvials i aïllaments tèrmic/acústics