PROCEDIMENTS I MATERIALS

COBERTES

Terrat invertit | Terrat d'obra | Teulades | Terrat amb fibra

1 / 22
2 / 22
3 / 22
4 / 22
5 / 22
6 / 22
7 / 22
8 / 22
9 / 22
10 / 22
11 / 22
12 / 22
13 / 22
14 / 22
15 / 22
16 / 22
17 / 22
18 / 22
19 / 22
20 / 22
21 / 22
22 / 22


Terrat d'obra

Actuació paviment:

Demolició del paviment existent inclòs minvells.
Sanejament i preparat per a la posterior col·locació de la làmina impermeabilitzant.
Formació d’una regata horitzontal en paraments verticals i construcció de mitja canya (sòcols).
Reparació d’esquerdes o defectes del paviment. Formació de juntes cada 30 m per a absorbir les dilatacions.
Subministrament i col·locació de làmines impermeabilitzants. Subministrament i col·locació de Geotèxtil per a la protecció de la làmina. Subministrament i col·locació de colls de desguàs de cautxú butil.
Formació d’una capa de morter de calç de 3 cm de gruix. Subministrament i col·locació de rajola de paviment. Posterior rejuntat amb morter.
El paviment d’acabat pot ser de molts tipus: ceràmic, flotant, cautxú per a zones de joc, de formigó projectat per a zones esportives...

Tornar a Procediments | Terrat invertit | Terrat d'obra | Teulades | Terrat amb fibra